• Ƀ/$

სამყარო ადამიანებს ახალი მისიისთვის ამზადებს - რა დავალება ექნება ზოდიაქოს ნიშანებს მომდევნო თვეებში?

6 მაისი 17:14 | INTERNET დაიჯესტი

ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი 5 მა­ი­სი­დან მომ­დევ­ნო 18 თვის მან­ძილ­ზე მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ წერს, რაც ზო­დი­ა­ქოს თი­თო­ე­ულ­მა ნი­შან­მა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს, თუ გან­ვი­თა­რე­ბა და წინსვლა სურს.

"5 მა­ისს მთვა­რის კვან­ძე­ბი კირ­ჩი­ხი-თხის რქის ზო­ნას ტო­ვე­ბენ და ნიშ­ნე­ბის ღერძს იც­ვლი­ან - აღ­მა­ვა­ლი კარ­მუ­ლი კვან­ძი გა­და­დის ტყუ­პებ­ში, ხოლო დაღ­მა­ვა­ლი - მშვილ­დო­სან­ში. ისი­ნი აქ 2022 წლის 18 იან­ვრამ­დე დარ­ჩე­ბი­ან.

ვი­ნა­ი­დან აღ­მა­ვა­ლი კვან­ძის მი­სია გვექ­ნე­ბა შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი, უნდა უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა გა­ვი­აზ­როთ, რას წარ­მო­ად­გენს ტყუ­პე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი. რო­გორც იცით, მისი მეშ­ვე­ო­ბით იმარ­თე­ბა ჩვე­ნი აზ­როვ­ნე­ბის, გან­სჯის, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რე­ბი, სწო­რედ ამი­ტომ ეს დრო მო­ი­თხოვს ჩვენ­გან გო­ნე­ბის მაქ­სი­მა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბას.

სა­ჭი­რო გახ­დე­ბა ვი­ყოთ მზად ახა­ლი ცოდ­ნის მი­სა­ღე­ბად; უნდა მო­ვა­ხერ­ხოთ და გან­ვთა­ვი­სუფ­ლდეთ მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი რწმე­ნე­ბი­სა და დოგმე­ბის­გან, არ გავ­ყვეთ წი­ნას­წარ შექ­მნი­ლი სტე­რე­ო­ტი­პუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბებს და ინ­ფორ­მა­ცი­ულ ფილტრებს, შევ­ძლოთ საგ­ნებ­სა და მოვ­ლე­ნებ­ზე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კუ­თხი­დან შე­ხედ­ვა, რათა და­ვი­ნა­ხოთ ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. თუმ­ცა­ღა, ამავდრო­უ­ლად უნდა შევ­ძლოთ და არ უნდა და­ვი­კარ­გოთ მო­ზღვა­ვე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ულ ნა­კად­ში.

კი­დევ უფრო წინ წა­მო­ი­წევს კო­მერ­ცი­ი­სა და ვაჭ­რო­ბის თემა. მომ­სა­ხუ­რე­ბის ინ­დუსტრია, აგ­რეთ­ვე სა­შუ­ა­მავ­ლო ბიზ­ნე­სი, მათ შო­რის კუ­რი­ე­რუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბაც.

ახალ გან­ვი­თა­რე­ბას ჰპო­ვებს სატ­რან­სპორ­ტო სფე­როც.

დღის წეს­რიგ­ში დად­გე­ბა სა­შუ­ა­ლო სკო­ლი­სა და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სა­კი­თხე­ბიც.

მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს შე­ი­ძენს პრე­სა, ინ­ფორ­მა­ცია, რეკ­ლა­მა.

ჩა­მოთ­ვლი­ლი დარ­გე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი შე­საძ­ლოა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დე­ბიც კი იყ­ვნენ მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ოდ­ში.

ძალ­ზე და­ფას­დე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მის კე­თე­ბის (ოღონდ ხა­რის­ხი­ა­ნად, რა თქმა უნდა!) უნა­რი.

რამ შე­იძ­ლე­ბა ამ მი­სი­ის შეს­რუ­ლე­ბა­ში ხელი შეგ­ვი­შა­ლოს?

ადაპ­ტა­ცი­ის უნა­რის არ­ქო­ნამ, ერ­თფე­როვ­ნე­ბის და ძვე­ლი სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის სიყ­ვა­რულ­მა, სი­ზარ­მა­ცემ, მო­უქ­ნე­ლო­ბამ, კი­თხვი­სა და სწავ­ლის სურ­ვი­ლის არ ქო­ნამ, ინ­ფორ­მა­ცი­ი­ის გაც­ვლის არას­წორ­მა გზებ­მა (მაგ. ჭო­რა­ო­ბამ), სა­ყო­ველ­თა­ოდ მი­ღე­ბუ­ლი აზ­რე­ბის ბრმად, გა­უ­აზ­რებ­ლად მი­ღე­ბამ, კარ­ჩა­კე­ტი­ლო­ბამ.

და რად­გან კარ­ჩა­კე­ტი­ლო­ბა ვახ­სე­ნე, ბა­რემ აქვე ვი­ტყვი, სამ­ყა­როს ახა­ლი კარ­მუ­ლი მი­სია ნამ­დვი­ლად აღარ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტოს სლო­გა­ნით #დარ­ჩი­სახ­ლში. რად­გან ეს კირჩხი­ბი­უ­ლი მი­სი­ის ბოლო აკორ­დე­ბი იყო. ტყუ­პე­რი მი­სი­ის გა­მომ­ხა­ტა­ვი სლო­გა­ნე­ბი კი ალ­ბათ ასე­თი შე­იძ­ლე­ბა იყოს #ვის­წავ­ლოთ­და­განვვი­თარ­დეთ! ან #ადაპ­ტა­ცი­ის­დროა!"

წყარო


სხვა სიახლეები